top of page

UN Global CompactI januar 2023 ble Fair Group med i UN Global Compact. UN Global Compact er et initiativ fra FN som har som mål å fremme en bærekraftig, global utvikling gjennom å mobilisere virksomheter til å følge ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon.


Gjennom vår deltakelse har vi forpliktet oss til å levere årlige rapporter der vi svarer på hvordan vårt arbeid med de ti prinsippene og bærekraftsmålene har gått.


De ti prinsippene vi har forpliktet oss til går ut på å

  1. støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

  2. påse at vi ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene

  3. holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

  4. avskaffe alle former for tvangsarbeid

  5. sikre reell avskaffelse av barnearbeid

  6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

  7. støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

  8. ta initiativ til å fremme økt miljøansvar

  9. oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

  10. bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

bottom of page