top of page

Gebyrer og salærer

1. juli 2024

Sist oppdatert:

Satsene for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring reguleres av inkassoforskriftens kapittel 1 og 2 og utgjør en nærmere bestemt sats av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen.

Innhold på denne siden:

Gjeldende grunnsatser


Gjeldende gebyrer


Inkassosalær


Inkassosatsen er det maksimale beløpet som brukes til utregning av inkassosalær. Inkassosatsen ble i statsråd 20. desember 2018 besluttet fryst til 700 kroner i påvente av ny inkassolov.

– Når inkassobransjen sparer penger på grunn av automatisering, bør det føre til lavere inkassosalærer. I påvente av arbeidet med nye regler om inkassosalærene, mener jeg det er riktig at satsene ikke økes mens dette arbeidet pågår, sa daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.


Under ser du kravsspesifikke satser.


Maksimalt salær for enkle saker


Maksimalt salær for tyngre saker


Purregebyr og inkassovarselgebyr


Retten til å kreve purregebyr og størrelsen på gebyret er regulert i inkassoforskriften kapittel 1, og justeres parallelt med inkassosatsen. For betalingspåminnelse og inkassovarsel kan kreditor kreve et beløp tilsvarende 1/20 av inkassosatsen. For betalingsoppfordring kan kreditor kreve et beløp tilsvarende 3/20 av inkassosatsen. Purregebyr skal motregnes inkassosalær når saken oversendes til inkasso.


Under ser du de gjeldende maksimale purregebyrene.


Forsinkelsesrente


I Norge er forsinkelsesrente regulert i forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenteloven fastsetter at en forsinkelsesrente skal betales når en pengeforpliktelse ikke blir oppfylt til rett tid. Hovedformålet med forsinkelsesrenten er å kompensere kreditoren for den økonomiske ulempen ved forsinket betaling og beregnes fra den dagen betaling skulle vært gjort og frem til faktisk betalingsdato. Dersom det ikke er oppgitt en forfallsdato på fakturaen beregnes forsinkelsesrenten tidligst 30 dager etter fakturadato. Hvis det ikke er avtalt noen spesifikk rente, vil forsinkelsesrenten normalt være høyere enn den ordinære rentesatsen.


Finansdepartementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten hvert halvår, og størrelsen på denne skal tilsvare styringsrenten som Norges Bank fastsetter, pluss minst åtte prosentpoeng.


Forsinkelsesrenten er fra og med 01.07.24 på 12,50% p.a.

Forsinkelsesgebyr


Et forsinkelsesgebyr, formelt kalt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, er et fastsatt beløp som kan kreves som erstatning for kostnadene ved inndrivelse av ubetalte fordringer eller utestående gjeld. Det er et standardisert beløp som blir brukt når det ikke er avtalt spesifikke inndrivelseskostnader mellom partene i en kontrakt eller gjeldsavtale. På samme måte som forsinkelsesrenten fastsettes også forsinkelsesgebyret hvert halvår.

Formålet med forsinkelsesgebyret er å gi en rimelig kompensasjon til kreditoren for de ekstra kostnadene og ulemper som oppstår ved inndrivelse av gjeld. Dette kan inkludere administrative kostnader, juridiske kostnader, gebyrer for oppfølging av betaling, og andre utgifter som påløper i forbindelse med inndrivelsesprosessen.

Forsinkelsesgebyret er fra og med 01.07.24 på 470kr.

Rettsgebyr


Rettsgebyr (ofte forkortet til 1 R) er en sats for utregning av gebyr for visse offentlige tjenester, spesielt brukt for utregning av gebyr i domstolene. Retten til å kreve rettsgebyr er regulert i rettsgebyrloven. 1 R er satsen som brukes til utregning av gebyret og justeres en gang per år. Satsen for rettsgebyr justeres med virkning fra og med 1. januar hvert år. Den gjeldende satsen ser du i den øverste tabellen på denne siden.


bottom of page