top of page

Gebyrer og salærer

Sist oppdatert: 10.07.2023

Satsene for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring reguleres av inkassoforskriftens kapittel 1 og 2 og utgjør en nærmere bestemt sats av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig, og under ser du de gjeldende satsene fra og med 1. juli 2023.

Les mer om:


Inkassosats


Inkassosatsen er det maksimale beløpet som brukes til utregning av inkassosalær. Inkassosatsen ble i statsråd 20. desember 2018 besluttet fryst til 700 kroner i påvente av ny inkassolov.

– Når inkassobransjen sparer penger på grunn av automatisering, bør det føre til lavere inkassosalærer. I påvente av arbeidet med nye regler om inkassosalærene, mener jeg det er riktig at satsene ikke økes mens dette arbeidet pågår, sa daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.


Under ser du kravsspesifikke satser.

Purregebyr og inkassovarselgebyr


Retten til å kreve purregebyr og størrelsen på gebyret er regulert i inkassoforskriften kapittel 1, og justeres parallelt med inkassosatsen. For betalingspåminnelse og inkassovarsel kan kreditor kreve et beløp tilsvarende 1/20 av inkassosatsen. For betalingsoppfordring kan kreditor kreve et beløp tilsvarende 3/20 av inkassosatsen. Purregebyr skal motregnes inkassosalær når saken oversendes til inkasso.


Under ser du de gjeldende maksimale purregebyrene.Forsinkelsesrente


I Norge er forsinkelsesrente regulert i forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenteloven fastsetter at en forsinkelsesrente skal betales når en pengeforpliktelse ikke blir oppfylt til rett tid. Hovedformålet med forsinkelsesrenten er å kompensere kreditoren for den økonomiske ulempen ved forsinket betaling og beregnes fra den dagen betaling skulle vært gjort og frem til faktisk betalingsdato. Dersom det ikke er oppgitt en forfallsdato på fakturaen beregnes forsinkelsesrenten tidligst 30 dager etter fakturadato. Hvis det ikke er avtalt noen spesifikk rente, vil forsinkelsesrenten normalt være høyere enn den ordinære rentesatsen.


Finansdepartementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten hvert halvår, og størrelsen på denne skal tilsvare styringsrenten som Norges Bank fastsetter, lagt til minst åtte prosentpoeng.

Forsinkelsesgebyr


Et forsinkelsesgebyr, formelt kalt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, er et fastsatt beløp som kan kreves som erstatning for kostnadene ved inndrivelse av ubetalte fordringer eller utestående gjeld. Det er et standardisert beløp som blir brukt når det ikke er avtalt spesifikke inndrivelseskostnader mellom partene i en kontrakt eller gjeldsavtale. På samme måte som forsinkelsesrenten fastsettes også forsinkelsesgebyret hvert halvår.

Formålet med forsinkelsesgebyret er å gi en rimelig kompensasjon til kreditoren for de ekstra kostnadene og ulemper som oppstår ved inndrivelse av gjeld. Dette kan inkludere administrative kostnader, juridiske kostnader, gebyrer for oppfølging av betaling, og andre utgifter som påløper i forbindelse med inndrivelsesprosessen.

Størrelsen på standardkompensasjonen justeres hvert halvår.

Rettsgebyr


Rettsgebyr (ofte forkortet til 1R) er en sats for utregning av gebyr for visse offentlige tjenester, spesielt brukt for utregning av gebyr i domstolene. Retten til å kreve rettsgebyr er regulert i rettsgebyrloven. 1 R er satsen som brukes til utregning av gebyret og justeres en gang per år.


Under ser du maksimalbeløp for ulike rettsgebyr.bottom of page