top of page

Trine Teigland blir bærekraftsansvarlig i Fair Group

7. desember 2022

Fair Group har Norges mest ansvarlige faktura- og innfordringsprosess. Nå blir Trine Teigland selskapets nye bærekraftsansvarlig. – Vi ser at Fair-modellen har satt tydelige spor i markedet som mest ansvarlig i bransjen. Nå vil vi se på hvordan vi kan løfte arbeidet videre, sier hun.


Tall fra SIFO viser at over 700 000 husholdninger i år har fått dårligere økonomi og hele 130 000 husholdninger har fått vesentlig dårligere økonomi. De som har fått dårligere råd har i mye større grad enn andre måttet redusere forbruket.


Evnen til å betale regninger, renter og avdrag på lån beskrives som problematisk av over 600 000 husholdninger. Sammenlignet med juni 2021 er andelen som sliter økonomisk økende. Dette har medført dårligere livskvalitet for mange og i tiden som kommer vil omfanget av økonomisk utsatthet avhenge mye av hvordan lånerentene utvikler seg


"Siden oppstarten til Fair i 2018 har vi vist vei for bransjen vår med en langt mer ansvarlig inkassomodell. Vi ser samtidig at det er et behov for at vi gjør enda mer for å få folk ut av økonomiske problemer – dette er et alvorlig samfunnsproblem", sier Trine Teigland, bærekraftsansvarlig i Fair Collection.


Teigland kommer fra rollen som porteføljeforvalter i Teigland Eiendom og har i tillegg en rekke styreverv. Teigland har en mastergrad fra University of St. Gallen i Sveits og en bachelor fra Regent’s University i London.


"Det aller viktigste er å bidra til at færre får økonomiske problemer i Norge. Vi mener at alle som driver med inkasso kan bidra til en langt mer skånsom inkassoprosess slik at vi demper presset og belastningen for de som har økonomiske problemer", sier hun.


Vil utfordre

I løpet av våren 2023 ventes det at Stortinget skal behandle ny inkassolov, som har vært arbeidet med siden 2018. Fair Group og Teigland mener ansvarlig inkasso er langt ifra godt nok regulert i dagens lov og ser frem til forslaget som kommer.


"En viktig del av jobben blir å fortsette å utfordre politikerne på hvordan inkassoloven bør bidra til en mer skånsom inkassoprosess for de som sliter mest. Vi synes eksempelvis at bransjens etiske rammeverk – god inkassoskikk – er altfor utydelig", sier hun.


I tillegg til salærkuttene fra i fjor sommer, er det ventet at det vil være enkelte innstramninger i inkassoloven knyttet til sammenslåing av krav, saksgangen i inkasso, konserninterne krav, kompetansekrav og annet.

 

Samarbeid

Roten til økonomiske problemer er sammensatt, men forskere peker på både på situasjon og oppmerksomhet på temaet i hjemmet samt skolegang og utdanning som to kjerneområder.


"Vi mener derfor informasjon og kunnskap er helt sentralt i å løse dette problemet. Men vi kan ikke løse det alene, og vil se på samarbeid for å nå ut med kunnskap til befolkningen", sier hun.


Fair Group vil ved økt informasjon og kunnskap rundt økonomiske problemer senke barrieren for å snakke om det som i dag er et svært tabubelagt tema i det norske samfunn. Videre vil bidrag med innsikt i hvem som faktisk sliter med økonomiske problemer til myndigheter og andre samarbeidspartnere sette tema på dagsorden for å gjøre problemene mer løselige.


Alternativ innkreving

Inkassobransjen har i mange år blitt kritisert for skyhøye salærer og aggressive innkrevingsmetoder. Fair Group lanserte for tre år siden en inkassomodell med lavere salærer, enklere betaling, samt flere og mer fleksible muligheter til å gjøre opp.


"Ved å legge på uforholdsmessig store kostnader vil man bare legge ytterligere stener til byrden for de som sliter. Vi var og er eneste inkassoselskap som legger til rette for en mer sosialt rettferdig modell som sikrer at belastningen til de som skylder penger blir så lav som mulig. Jeg er veldig fornøyd med å få Trine med på laget og at vi gjennom arbeidet skal sette en ny standard for ansvarlighet i bransjen vår", sier administrerende direktør Christian Aandalen.


Erfaringene fra de første årene i drift viser at lavere salærer har bidratt til å øke løsningsgradene, fordi det blir enklere å gjøre opp.


"Dette viser at vi ikke kan stole på bransjens logikk. Det er vi glade for at regjeringen heller ikke gjorde og at de kuttet salærene i fjor", sier han.

 

Økonomiske problemer i Norge

  • Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at seks prosent av voksne over 16 år har økonomiske problemer, ifølge byråets årlige levekårsundersøkelse.

  • 1 av 5 kan ikke håndtere en uforutsett utgift og over 20 prosent bor i en husholdning med høy boutgiftsbelastning.

  • Økonomiske problemer treffer hardest i lavinntektsgrupper og blant sosialhjelpsmottakere, hvor henholdsvis 1 av 4 og nesten 1 av 2 sier de har det vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes.

  • Over fem prosent av befolkningen har registrert betalingsanmerkning, det vil si en inkassosak som ikke har blitt gjort opp over tid.


 

Profil

  • Navn: Trine Teigland

  • Alder: 32

  • Utdanning: MBA fra St. Gallen i Sveits, bachelorgrad i internasjonal business fra Regents University i London.

  • Arbeidserfaring: Porteføljeforvalter i Teigland Eiendom, styremedlem i Lifecare AS og styremedlem i Balancial AS.

  • Aktuell: Bærekraftsansvarlig i Fair Group

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page